3
3
previous arrow
next arrow

สำหรับ รายชื่อสำรอง หรือนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ให้ลงทะเบียนขอจัดสรรที่เรียนจากเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่ 27 มี.ค. – 2 เม.ย. 67

ประกาศรายชื่อและกลุ่มมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

🆕ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567


ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนที่สมัครความสามารถพิเศษ ม.1 จะต้องสมัครประเภทห้องเรียนปกติด้วย (ในเขต/นอกเขต)

ม.1 ห้องเรียนปกติ


(เปิดระบบวันที่ 9-13 มีนาคม 2567)
ประเภทที่เปิดรับ
1. เขตพื้นที่บริการ จำนวน 211 คน
2. นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 141 คน
*รายละเอียดอื่นๆ อ่านในประกาศรับสมัคร

ม.1 ความสามารถพิเศษ

(เปิดระบบวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2567)
ประเภทที่เปิดรับ
ฟุตซอล, ฟุตบอล, เปตอง, บาสเกตบอล, ดนตรี, นาฏศิลป์, ทัศนศิลป์,
สวนมนต์สรภัญญะ, มารยาทไทย,
อ่านทำนองเสนาะ, ทักษะอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์, การวาดภาพการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์, ซูโดกุ, คิดเลขเร็ว, ต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ, การพูดหน้าสาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ
*รายละเอียดอื่นๆ อ่านในประกาศรับสมัคร

ม.4 ห้องเรียนปกติ

(เปิดระบบวันที่ 9-13 มีนาคม 2567)
ประเภทห้องเรียนปกติ
แผนการเรียนที่เปิด
1. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(วิศวะฯ/สถาปัตย์ฯ)
3. วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
(เทคโนโลยี – ปัญญาประดิษฐ์)
4. ภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์
5. ภาษาอังกฤษ – ฝรั่งเศส
6. ภาษาอังกฤษ – จีน
7. ภาษาอังกฤษ – ญี่ปุ่น
8. ศิลปกรรม – หัตถกรรม
9. ภาษาไทย – สังคม (นิติ ,รัฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก โครงการพิเศษ GEP:SME และ EP ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ โครงการพิเศษ GEP:SME และ EP ปีการศึกษา 2567

GEP:SME

โครงการพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
Gifted Education Program
(เปิดระบบวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567)

ENGLISH PROGRAM

โครงการพิเศษ EP : English Program
(เปิดระบบวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2567)